Privacybeleid (volledig)

Artikel 1. Begrippen

1.1     In het kader van dit Privacyreglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

Verwerker: degene die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

Persoonsgegevens: alle door Verwerker in het kader van de Overeenkomst verwerkte gegevens over Betrokkene waarmee deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd;

Betrokkene: een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben;

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, combineren of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen;

Overeenkomst: de mondeling overeengekomen afspraak/op schrift gestelde overeenkomst tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker tot het leveren van een product of dienst ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke, waarvan de Verwerking van Persoonsgegevens deel uit maakt;

Verwerkersovereenkomst: de overeenkomst met bijbehorende bijlagen tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker tot het regelen van de Verwerking van Persoonsgegevens;

Privacyreglement: dit reglement;

Inbreuk: een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens;

Verordening: Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG, ook wel aangeduid als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Top